دسته بندی آگهی ها

جدیدترین آگهی های استخدامی

در کارجوی جوان روزانه صدها آگهی استخدام درج می شود، برای دیدن آگهی های بیشتر صفحات دیگر را نیز ببینید. همچنین از دسته بندی های سایت می توانید برای دسترسی بهتر استفاده کنید. برای دسترسی به همه دسته بندی ها اینجا کلیک کنید.

 همچنین می توانید شغل یا مکان مورد نظر یا موارد دیگر را در ابزار زیر جستجو کنید.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان


خبر ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ – ﺷﺮﻛﺖ طرف قرارداد ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻰ لرستان در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه به تعداد ۴۶ نفر ، دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دﻳﭙﻠﻢ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و آمادگی جسمانی وتست ورزشی ، ﺑﺼﻮرت حجمی شرکتی دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *