جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان مرکزی


خبر ۲۶ فروردین ماه ۹۸ به استناد مجوز شماره ۰۲/۷۱۰ ۲۱/۰۱/۱۳۹۸وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروهای مورد نیاز آموزشی (تدریس) مناطق تابعه خود از بین متقاضیان واجد شرایط با توجه به ضوابط (امتیازات مکتسبه، مصاحبه و گزینش) معلم وظیفه جذب نماید.

الف ) شرایط و ضوابط :

دارا بودن اصل یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل فقطدوره کارشناسی و کارشناسی ارشددر یکی از رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش به شرح جدول پیوست
داشتن اصل برگه سبز آماده به خدمت بدون مهر غیبت با تاریخ اعزام ۰۱/۰۴/۹۸ یا ۰۱/۰۶/۹۸ .
ثبت نام از متقاضیانی که دفترچه آماده به خدمت آنان از سایر استانها صادر گردیده مجوزی ندارد.
ثبت نام از داوطلبانی که به عنوان کسر خدمت دارند میسر نمی باشد.
دفترچه آماده به خدمت متقاضیان ممهور به مهر واکسیناسیونباشد.
برگه سبز (برگه اعزام ) پذیرفته شدگان نهایی تا زمان اعزام در محل ثبت نام باقی می ماند.
ثبت نام اولیه به منزله جذب نمی باشد (پذیرش نهایی بر اساس نتیجه مصاحبه ، امتیازات فضلی و گزینش صورت می پذیرد).
اولویت سازماندهی بعد از پذیرش نهایی با نیروهایبومی مناطق مورد نیاز بدون رعایت امتیاز فضلی می باشد. در صورت تعدد نیاز یا عدم وجود نیروی بومی مابقی افراد براساس امتیاز مکتسبه و مطابق با جدول شماره۱ سازماندهی خواهند شد.
پذیرش صرفاً جهت تدریس در کلاسهای درس واحدهای آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته بوده و بکارگیری افراد در قسمت های اداری و مدارس مناطق شهری و مرکز استان مجوزی ندارد. (نیروهای بومی مرکز استان در مناطق مورد نیاز همجوار سازماندهی می گردند)
در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت در گروه (الف و ب) و نیاز و ظرفیت در گروه «ج» واجدین شرایط بر اساس امتیاز به عنوان آموزگار سازماندهی خواهند شد.
با توجه به محدودیت سهمیه در پذیرش دارندگان مدارک کارشناسی ارشد(۸نفر)پذیرش نهایی واجدین شرایط بر اساس امتیازات فضلی آنان انجام خواهد شد.
پذیرفته شدگان ملزم به تکمیل فرم تعهد نامه رعایت شئونات معلمی و رعایت ضوابط عمومی گزینش در طول مدت خدمت و انجام خدمت به مدت۲ سال تمام، می باشند. جهت ضمانت حتی الامکان یکی از کارکنان رسمی یا پیمانی شاغل در آموزش و پرورش همراه باشد.
افرادی که تقاضای معافیت پزشکی یا تحصیلی نموده اند نمی توانند متقاضی شرکت در طرح سرباز معلم باشند.
پذیرفته شدگان نهایی (پس از طی مراحل ثبت نام و گزینش) درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸اعزام خواهند شد.
این اداره کل تعهدی در خصوص تامین محل اسکان و بیتوته پذیرفته شدگان ندارد.
پذیرفته شدگانی که مراحل پذیرش (گزینش، دوره های نظامی و آموزشی) را سپری نمایند انصراف بعد از آن وجاهت قانونی
نداشته و ترک خدمت محسوب می گردد و وفق مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

معلمین وظیفه در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
ب) مدارک لازم جهت ثبت نام و فرم امتیازبندی:

ارائه اصل برگه سبز (برگه اعزام آماده به خدمت) بدون مهر غیبتبا تاریخ اعزام (۰۱/۰۴/۹۸ یا ۰۱/۰۶/۹۸ ) .
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات (۲نسخه) در صورت تأهل یا داشتن فرزند تصویر از صفحات شناسنامه آنان (۱ نسخه).
عکس(۴ × ۳) سه قطعه. (در سال جاری)
اصل و تصویر مدرک تحصیلی (لیسانس یا فوق لیسانس) یا گواهی موقت فراغت از تحصیل.
تکمیل فرم ثبت نام (در محل ثبت نام ارائه می گردد)
تکمیل فرم اطلاعات فردی گزینش ( در محل ثبت نام ارائه می گردد) .
گواهی برای خانواده ایثارگران و آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ % و برادر شهید.
ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی برای متقاضیانی که پدر یا مادر آنها فرهنگی می باشد(در صورتی که پدر و مادر هر دو فرهنگی هستند ارائه حکم کارگزینی هر دو ضروری می باشد)
در صورت داشتن گواهی تدریس در آموزش و پرورش (مدارس غیر انتفاعی، آموزش از راه دور یا نهضت سوادآموزی) اصل آن ارائه گردد.
یک عدد پوشه (گروه « الف » به رنگ قرمز گروه « ب » به رنگ زرد گروه « ج » به رنگ آبی)
ج) مکان ثبت نام :

اراک خیابان شهید شیرودی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ساختمان شماره۴ امور اداری و تشکیلات- کارشناسی استخدام

د) زمان ثبت نام : از روز سه شنبه ۲۷/۰۱/۹۸ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۰۵/۰۲/۹۸

توجه :

تعیین محل خدمت در مناطق، بعد از ساماندهی نیروهای شاغل رسمی با اولویت بومی در غیر از مرکز استان انجام خواهد شد.
ثبت نام در تمامی گروه های فوق الذکر صرفاً از دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مرتبط با رشته های مورد نیاز می باشد .
سهمیه اختصاص یافته به گروه الف (۲۲ نفر) گروه ب (۱۸ نفر) گروه ج (۴۷ نفر) می باشد .
رشته های مرتبط با پیراپزشکی (ارتوپدی، فوریتهای پزشکی و …) مجاز به ثبت نام در هیچ گروهی نیستند .
تبصره : در صورت عدم تکمیل ظرفیت در هر گروه، براساس اولویت نیاز از سایر گروه ها پذیرش خواهد شد.

نتایج از طریق وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی اعلام خواهد شد.


خبر ۵ اردیبهشت ماه ۹۷ به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی ، به استناد مجوز شماره ۰۴/۷۱۰ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروهای مورد نیاز آموزشی (تدریس) مناطق تابعه خود از بین متقاضیان واجد شرایط با توجه به ضوابط   (امتیازات  مکتسبه، مصاحبه و گزینش) معلم وظیفه جذب نماید.

الف ) شرایط و ضوابط :

 1. دارا بودن اصل یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل دوره کارشناسی در یکی از رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش به شرح جدول پیوست(سهمیه برای جذب نیروهای کاردانی یا کارشناسی ارشد وجود ندارد).
 2. داشتن اصل برگه سبز آماده به خدمت  بدون مهر غیبت با تاریخ  اعزام   ۰۱/۰۴/۹۷   یا   ۰۱/۰۶/۹۷ .
 3. ثبت نام از متقاضیانی که دفترچه آماده به خدمت آنان از سایر استانها صادر گردیده مجوزی ندارد.
 4. ثبت نام از داوطلبانی که کسر خدمت دارند میسر  نمی باشد.
 5. دفترچه آماده به خدمت متقاضیان ممهور به مهر واکسیناسیونباشد.
 6. برگه سبز ( برگه اعزام ) پذیرفته شدگان نهایی تا زمان اعزام در محل ثبت نام باقی می ماند.
 7. ثبت نام اولیه به منزله جذب نمی باشد (پذیرش نهایی بر اساس نتیجه مصاحبه ، امتیازات فضلی و گزینش صورت می پذیرد).
 8. اولویت سازماندهی بعد از پذیرش نهایی با نیروهایبومی مناطق مورد نیازبدون رعایت امتیاز فضلی می باشد. درصورت تعدد نیاز یا عدم نیروی غیر بومی مابقی افراد براساس امتیاز مکتسبه سازماندهی خواهند شد.
 9. سازماندهی پذیرفته شدگان بر اساس نیاز  مطابق جدول شماره(۱) خواهد بود.
 10. پذیرفته شدگان ملزم به تکمیل فرم تعهد نامه رعایت شئونات معلمی و رعایت ضوابط عمومی گزینش در طول مدت خدمت و انجام خدمت به مدت۲ سال تمام، می باشند.
 11. افرادی که تقاضای کفالت پزشکی یا تحصیلی نموده اند نمی توانند متقاضی شرکت در طرح سرباز معلم باشند.
 12. پذیرفته شدگان نهایی (پس از طی مراحل ثبت نام و گزینش) درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۷اعزام خواهند شد.
 13. این اداره کل تعهدی در خصوص تامین محل اسکان و بیتوته پذیرفته شدگان ندارد.
 14. پذیرفته شدگانی که مراحل پذیرش (گزینش، دوره های نظامی و آموزشی) را سپری نمایند انصراف بعد از آن وجاهت قانونی

نداشته و ترک خدمت محسوب می گردد و وفق مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

 1. معلمین وظیفه در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

تذکر خیلی مهم : پذیرش صرفاً جهت تدریس در کلاسهای  درس واحدهای آموزشی  مناطق کمتر توسعه یافته بوده لذا  بکارگیری افراد درقسمت های اداری ، مدارس مناطق شهری و مرکز استان مجوزی ندارد.

ب )مدارک لازم جهت ثبت نام و فرم امتیازبندی:

 1. تکمیل فرم ثبت نام (در محل ثبت نام ارائه می گردد)
 2. تکمیل فرم اطلاعات فردی گزینش ( در محل ثبت نام ارائه می گردد) .
 3. اصل برگه سبز (برگه اعزام آماده به خدمت) بدون مهر غیبتبا   تاریخ  اعزام  (۱/۴/۹۷  یا  ۱/۶/۹۷ ) .
 4. اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات (۲نسخه) در صورت تأهل یا داشتن فرزند تصویر از صفحات شناسنامه آنان (۱ نسخه).
 5. عکس(۴ × ۳) سه قطعه. (در سال جاری)
 6. اصل و تصویر مدرک تحصیلی (لیسانس) یا گواهی موقت فراغت از تحصیل.
 7. گواهی برای خانواده ایثارگران و آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ %  و  برادر شهید.
 8. ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی برای متقاضیانی که پدر یا مادر آنها  فرهنگی می باشد(در صورتی که پدر و مادر هر دو فرهنگی هستند ارائه حکم کارگزینی هر دو ضروری می باشد)
 9. در صورت داشتن گواهی تدریس در آموزش و پرورش (مدارس غیر انتفاعی، آموزش از راه دور یا نهضت سوادآموزی) اصل آن ارائه گردد.
 10. یک عدد پوشه ( گروه « الف » به رنگ قرمز     گروه « ب »  به رنگ زرد      گروه « ج »  به رنگ آبی  )

ج)   مکان ثبت نام :

اراک  خیابان شهید شیرودی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ساختمان شماره۴  امور اداری و تشکیلات- کارشناسی استخدام

د)   زمان ثبت نام : از  روز پنجشنبه  ۰۶/۰۲/۹۷ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۳/۰۲/۹۷

تقویم اجرایی

ردیف شرح فعالیت تاریخ روز
۱ ثبت نام ۰۶/۰۲/۹۷ تا ۱۳/۰۲/۹۷ پنجشنبه
۲ اعلام نتایج اولیه ۲۰/۰۲/۹۷ پنجشنبه
۳ اعلام نتایج نهایی هفته آخر اردیبهشت ماه

*نتایج از طریق وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به آدرس http://markazi.medu.ir اعلام خواهد شد.

                  جدول رشته های مورد نیاز                                            «جدول  شماره ۱»

گروه رشته های مورد نیاز رشته های مورد نیاز تعداد پذیرش نوع شغل مناطق مورد نیاز رشته های مورد نیاز تعداد پذیرش نوع شغل مناطق مورد نیاز
گروه الف رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش الکتروتکنیک ۸ نفر هنر آموزی محلات، کمیجان، زرندیه، شازند، دلیجان، نوبران و ساوه صنایع چوب ۱ نفر هنرآموز ساوه
الکترونیک ۳نفر هنر آموزی ساوه شازند
تاسیسات ۳ نفر هنر آموزی خمین، ساوه و شازند صنایع فلزی ۲نفر هنر آموزی شازند و دلیجان
ماشینهای کشاورزی ۱ نفر هنر آموزی شازند صنایع شیمیایی ۲ نفر هنر آموزی شازند و ساوه
کامپیوتر ۸ نفر هنر آموزی محلات، زرندیه، شازند، دلیجان و ساوه ساختمان ۳ نفر هنر آموزی دلیجان و ساوه
ساخت و تولید ۴ نفر هنر آموزی محلات  خمین و ساوه متالوژی ۱ نفر هنر آموزی ساوه
مکانیک خودرو ۷ نفر هنر آموزی زرندیه، شازند، دلیجان، نوبران، خنداب و ساوه حسابداری ۷ نفر هنر آموزی زرندیه، خمین، شازند، دلیجان و ساوه
گروه  ب رشته های علوم پایه

(دوره متوسطه اول و دوم و ابتدایی)

زبان و ادبیات عرب ۵ نفر دبیری شیمی ۴ نفر دبیری/ آموزگاری
زبان انگلیسی ۳ نفر دبیری فیزیک ۴ نفر دبیری/ آموزگاری
زبان و ادبیات فارسی ۸ نفر دبیری/ آموزگاری الهیات و معارف اسلامی ۹ نفر دبیری/ آموزگاری
علوم تجربی- زیست شناسی و زمین شناسی ۶ نفر دبیری/ آموزگاری گروه  علوم اجتماعی ۵ نفر دبیری/ آموزگاری
ریاضی ۶ نفر دبیری/ آموزگاری
گروه   ج رشته های مورد پذیرش صرفاً

دوره ابتدایی (آموزگاری)

علوم تربیتی

(کلیه گرایش ها)

آموز گاری تعیین محل خدمت گروههای «ب» و «ج» در مناطق، بعد از ساماندهی نیروهای شاغل رسمی با اولویت بومی در

از مرکز استان انجام خواهد شد.

روانشناسی

( کلیه گرایش ها )

آموز گاری
مشاوره امور تربیتی آموز گاری
آموزش ابتدایی و  پیش دبستانی آموز گاری
فلسفه تعلیم وتربیت آموزگاری
رشته های مرتبط با آموزش کودکان استثنایی آموزگار استثنایبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

استخدام چند رده شغلی در تهران و چند استان


به ردیف های شغلی زیر نیازمندیم.

ردیف عنوان شغلی محل کار و مشخصات
۱ حسابدار/حسابرس تهران ، آقا ، لیسانس پیوسته حسابداری از دانشگاه های معتبر ، حداقل ۳ سال سابقه مرتبط، توانمند در کاردبرد اکسل
۲ کارشناس بیمه مهندسی تهران ، لیسانس پیوسته عمران ،مکانیک و مدیریت بیمه از دانشگاه های دولتی ، حداقل ۲ سال سابقه تجربه مرتبط ، تسلط کافی به مباحث فنی ، نرم افزارهای تخصصی و عمومی
۳ کارشناس بیمه خودرو تهران ، لیسانس مدیریت ، همه گرایش ها البته ترجیحا بیمه ، دارای ۳ سال سابقه مشابه و مرتبط بیمه ای خودرو و تسلط کافی به تحلیل داده ها
۴ کارشناس بیمه های مسئولیت تهران ، لیسانس پیوسته از دانشگاه های دولتی ، دارای تجربه مرتبط ، تسلط کافی به مباحث فنی و نرم افزارهای تخصصی و عمومی
۵ کارشناس توسعه crm تهران ، لیسانس پیوسته از دانشگاه های دولتی، دارای ۲ سال سابقه مرتبط بیمه ای ، دارای روحیه انتقاد پذیری ، تعامل قوی و متعهد ، مسلط به نرم افزارهای تخصصی مرتبط
۶ کارشناس مرکز تماس تهران ، لیسانس پیوسته و ترجیحا  مدیریت بیمه از دانشگاه های دولتی ، دارای روحیه سخت کوشی ، تعامل قوی و یادگیرندگی ، پاره وقت مناسب برای دانشجویان
۷ کارشناس خسارت درمان تهران ، کرمان ، اصفهان ، اراک ، همدان و بندرعباس ، لیسانس پیوسته حسابداری و مدیریت
۸ کارشناس مدیریت داده تهران ، دارای لیسانس پیوسته کامپیوتر یا IT از دانشگاه های دولتی ، دارای حداقل ۳ سال سابقه مرتبط و تخصصی ، توانا در ترجمه و مکالمه انگلیسی
۹ کارشناس آموزش نیروی آقا ، دارای لیسانس مدیریت ، یا صنایع پیوسته  از دانشگاه های دولتی دارای حداقل ۳ سال سابقه در حوزه توسعه منابع انسانی ، مسلط به نرم افزارهای مربوطه ، تسلط کافی به مباحث و فرآیندهای نوین تخصصی ، توانا در مکالمه و ترجمه انگلیسی
۱۰ کارشناس سهام و سرمایه گذاری تهران ، آقا دارای لیسانس حسابداری یا مدیریت پیوسته از دانشگاه های معتبر دارای حداقل ۳ سال تجربه مفید ، و مرتبط بیمه ای الزامی است .
۱۱ کارشناس حقوقی تهران ، آقا ، پیوسته حقوق از دانشگاه های دولتی ، الزاما دارای پروانه وکالت و تمام وقت

لطفا رزومه عکس دار خود را با قید عنوان شغل و محل کار به آدرس زیر ارسال نمایید.

حداکثر سن ۳۰ سال و سکونت در شهر محل کار الزامی است

حقوق و مزایا در حد انتظار

ایمیل: cv.hrm98@gmail.comبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ساوه


خبر ۷ اسفند ماه ۹۷ –  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام میگردد.

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک 

افراد یاد شده می بایست مدارک مورد نیاز را جهت بررسی از طریق پست الکترونیکی farakhan.avasalamat@gmail.com  حداکثر تا روز جمعه ۱۰ اسفند ماه ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز:

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

تصویر کارت ملی

تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

تصویر گواهی پایان / تمدید / معافیت طرح اجباری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (مختص رشته تحصیلی پرستاری)

تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

تصویر مدارک دال بر بومی بودن (مطابق با بند ۵) متن آگهی فراخوان

نکات قابل توجه:

عدم ارسال مدارک در زمان تعیین شده  به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

در صورتی که پس از بررسی مدارک تعداد نفرات به حد نصاب لازم نرسد، از سایر شرکت کنندگان به ترتیب نمره برتر انتخاب و  جهت ارسال مدارک اطلاع رسانی خواهد شد.


خبر ۲۴ آذر ۹۷: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی ساوه مهر ماه ۹۷

نتایج آزمون قرارداد کار معین مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ دانشکده علوم پزشکی ساوه اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۰ آبان ماه ۹۷ – اعلام زمانبندی مراجعه داوطلبان رشته تحصیلی کاردانی فوریت های پزشکی سال ۱۳۹۷

برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان رشته تحصیلی کاردانی فوریت های پزشکی

دانشکده علوم پزشکی ساوه

موسسه تاریخ  مراجعه ساعت مراجعه آدرس محل مصاحبه تلفن تماس
علوم پزشکی ساوه

(کد ۱۸۶۰۰)

۲۲/۸/۹۷ ۸ صبح لغایت ۱۴ بعدازظهر ساوه-شهر صنتی کاوه-خیابان یاس-دانشکده پرستاری و مامایی ساوه

آدرس سایت:

http://savehums.ac.ir/index.aspx?pid=10667

۴۲۳۴۳۳۹۵

(کد ۰۸۶)

تذکر: داوطلبان سعی کنند طبق برنامه زمانی اعلام­شده مراجعه کنند .آزمون­ها تنها در روزهای یادشده برگزار می­شود، بنابراین از مراجعه قبل از تاریخ­ یادشده یا بعد از آن پرهیز کنند.

مدارکی که داوطلبان لازم است در زمان مراجعه به دانشکده همراه داشته باشند، به شرح ذیل است:

 • اصل شناسنامه به همراه ۱ سری تصویر واضح از تمامی صفحات آن
 • اصل کارت ملی و ۱برگ تصویر واضح از آن
 • اصل و تصویر گواهی­نامه رانندگی(در صورت وجود)
 •  مدارک مرتبط با فعالیت­های آموزشی، ورزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خدماتی و…. (در صورت وجود)
 • ۱ قطعه عکس  در ابعاد ۴*۳
 •  ·          اصل و یا گواهی موقت مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی همراه با  ۱برگ تصویر از آن
 •  گواهی­نامه، دیپلم و یامدارکی مبنی بر گذراندن دوره ویا مهارت­هایی در زمینه کمک­های اولیه، فوریت­های پزشکی، امداد و نجات،از سازمان هلال احمر و سایرمراکز آموزشی (در صورت وجود)
 •  به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب جهت آزمون آمادگی جسمانی الزامی است.

داوطلبان توجه داشته باشند در روزهای منتهی به آزمون حتما به سایت دانشکده به نشانی مندرج در جدول مراجعه نمایند.


خبر ۳۰ مرداد ماه ۹۷ – اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول علوم پزشکی ساوه

اطلاعیه شماره ۳

 اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول (دو برابر ظرفیت) آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مورخ ۹۷/۰۵/۱۲ در رشته های کمک پرستاری و مامایی جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام میگردد.

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول رشته کمک پرستاری 


افراد یاد شده می بایست مدارک مورد نیاز را جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی، از طریق پست الکترونیکی  farakhan.avasalamat@gmail.com       حداکثر تا روز دوشنبه ۵ شهریور ماه ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز:

v       تصویر آخرین مدرک تحصیلی

v       تصویر کارت ملی

v       تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

v       تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران)

v       تصویر گواهینامه کمک پرستاری یکساله ( مورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )

v       تصویر مدارک دال بر بومی بودن ( مطابق با بند ۵ شرایط بومی متن آگهی فراخوان)

v       تصویر مدارک ایثارگری ( مطابق با شیوه نامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران)

شیوه نامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران

نکات قابل توجه:

Ø     * عدم ارسال مدارک در زمان تعیین شده  به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

Ø    *در صورتی که پس از بررسی مدارک تعداد نفرات به حد نصاب لازم نرسد، از سایر  شرکت کنندگان به ترتیب نمره برتر انتخاب و از طریق پیامک جهت ارسال مدارک اطلاع رسانی خواهد شد.

Ø     *با توجه به عدم کسب حدنصاب لازم (۶۰% مطابق با بند الف ۱۱) در رشته مامایی، پذیرفته شدگان صرفاً از افرادی دارای سهمیه ۲۵% که معاف از شرط حد نصاب می باشند اعلام گردیده اند.


خبر ۱۹ خرداد ۹۷: اعلام نتایج نهایی پذیرش دانش آموز بهورزی در دانشکده علوم پزشکی ساوه

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۱ اسفند ۹۶: اعلام زمانبندی مصاحبه داوطلبان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه

لیست مصاحبه داوطلبان بهورزی شهرستان ساوه و زرندیه مورخه ۹۶/۱۲/۲۳ اعلام شد.

جهت مشاهده لیست زمانبندی مصاحبه اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۳ اسفند ۹۶: اعلام نتایج آزمون استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی ساوه

لیست پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون بهورزی شهرستان ساوه و زرندیه  اعلام شد.

هر گونه اطلاع رسانی در خصوص تاریخ و محل مصاحبه  از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

جهت مشاهده لیست پذیرفته شدگان اینجا کلیک نماییدبرای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اراک


خبر ۷ اسفند ۹۷: اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

اسامی سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان شرکتی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک مورخ ۹۷/۱۱/۱۲، اعلام گردید.

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۶ دی ماه ۹۷ به پیوست لیست اسامی پذیرفته شدگان  رشته شغلی پرستاری آزمون شرکتی مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۷ اعلام می گردد. به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۹۷  خانم حاجی خانی نماینده شرکت بهبود امداد (شماره تماس : ۰۹۳۶۳۷۵۴۸۷۸)مراجعه نمایند.

جهت مشاهده اسامی اینجا کلیک کنید


خبر ۲۸ آبان ماه ۹۷ اعلام اسامی  پذیرفته شدگان رشته های شغلی نگهبان وسرایدار نگهبان  آزمون شرکتی مورخ ۱۹/۰۵/۹۷

بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان اصلی رشته های شغلی نگهبان وسرایدار نگهبان آزمون شرکتی مورخ ۱۹/۰۵/۹۷ پس از بررسی مدارک به شرح ذیل اعلام می گردد.

برای مشاهده اسامی کلیک کنید.


خبر ۱۵ آبان ماه ۹۷ به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت  رشته شغلی نگهبان مرحله اول آزمون شرکتی مورخ ۹۷/۰۵/۱۹ می رساند مصاحبه عملی در روزدوشنبه مورخ ۲۱/۰۸/۹۷  راس ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد . داوطلبان موظف اند  در زمان مقرر به سالن ورزشی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واقع در میدان بسیج(سردشت) جنب مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع)مراجعه نمایند. لازم به ذکر است عدم مراجعه در زمان اعلامی به منزله انصراف از بکارگیری می باشد.
تذکر:به همراه داشتن  بیمه ورزشی و لباس ورزشی مناسب (بلوز وشلوار ورزشی) الزامی می باشد.
عدم به همراه داشتن بیمه ورزشی بدون تاریخ شروع وانقضاء معتبر موجب عدم پذیرش متقاضی خواهد شد.

 


خبر ۳۰ مهر ماه ۹۷ اعلام اسامی  پذیرفته شدگان رشته های شغلی کمک پرستار ، کارشناس تغذیه ،کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی، کارشناس هوشبری، اتاق عمل ، بهداشت حرفه ای، رادیولوژی، تجهیزات پزشکی ، پرستار، مددکار بهداشتی درمانی، کارشناس رایانه، مسئول خدمات مالی،صندوق دار، متصدی امور دفتری  و نیز خدمتگزار آزمون شرکتی مورخ ۱۹/۰۵/۹۷

بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان اصلی رشته های شغلی کمک پرستار ، کارشناس تغذیه ،کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی، کارشناس هوشبری، اتاق عمل ، بهداشت حرفه ای، رادیولوژی، تجهیزات پزشکی ، پرستار، مددکار بهداشتی درمانی کارشناس رایانه، مسئول خدمات مالی،صندوق دار، متصدی امور دفتری  و نیز خدمتگزار آزمون شرکتی مورخ ۱۹/۰۵/۹۷ پس از بررسی مدارک به شرح ذیل اعلام می گردد.

ضمنا باتوجه به عدم تکمیل ظرفیت برخی از رشته های شغلی در مرحله بررسی مدارک ، لیست تکمیلی پذیرفته شدگان رشته های فوق الذکر متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین در خصوص رشته های شغلی نگهبان وسرایدار نگهبان نیز لیست اسامی ۳برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه اعلام می گرددو به منزله پذیرفته شدن نهایی نمی باشد.

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی این رشته شغلی (نگهبان سرایدار نگهبان ) پس از مصاحبه اعلام خواهد شد که تاریخ مصاحبه نیز متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

برای مشاهده اسامی کلیک کنید. 


خبر ۲۳ مهر ماه ۹۷ اعلام اسامی یک و نیم برابر ظرفیت رشته شغلی کارشناس رایانه آزمون شرکتی ۱۹/۰۵/۹۷

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساند که لیست اعلام شده به میزان یک و نیم برابر ظرفیت است و صرفا جهت بررسی اولیه مدارک افراد می باشد. مطابق با آگهی منتشر شده مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی به عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام خواهد گردید.

جهت تحویل مدارک مورد اشاره در فایل راهنما می بایست به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
اراک خیابان هپکو دور میدان مسجدالزهرا- روبروی پلیس +۱۰ جنب تاسیسات مهر بیمه کارآفرین نمایندگی نکوئی خانم نکوئی نماینده شرکت میلاد شیرین بهار-شماره تماس۳۳۶۸۴۳۲   ۰۹۱۸۵۲۸۶۹۰۰
ضمنا اعلام می دارد عدم مراجعه جهت تحویل مدارک در موعد مقرربه منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد.

برای مشاهده اسامی کلیک کنید.


خبر ۸ مهر ۹۷: اعلام اسامی پذیرفته شدگان برخی رشته های آزمون استخدام علوم پزشکی اراک

اعلام اسامی پذیرفته شدگان رشته های شغلی کمک پرستار ، کارشناس تغذیه ،کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی، کارشناس هوشبری، اتاق عمل ، بهداشت حرفه ای، رادیولوژی، تجهیزات پزشکی ، پرستار، مددکار بهداشتی درمانی و نیز خدمتگزار مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) و آیت اله خوانساری آزمون شرکتی مورخ ۹۷/۰۵/۱۹ بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان اصلی رشته های شغلی کمک پرستار ، کارشناس تغذیه ،کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی، کارشناس هوشبری، اتاق عمل ، بهداشت حرفه ای، رادیولوژی، تجهیزات پزشکی ، پرستار، مددکار بهداشتی درمانی و خدمتگزار مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) و آیت اله خوانساری آزمون شرکتی مورخ ۹۷/۰۵/۱۹ پس از بررسی مدارک به شرح ذیل اعلام می گردد.
ضمنا باتوجه به عدم تکمیل ظرفیت برخی از رشته های شغلی در مرحله بررسی مدارک ، لیست تکمیلی پذیرفته شدگان رشته های فوق الذکر متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین در خصوص رشته های شغلی کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی نیز لیست اسامی جهت معرفی به مصاحبه اعلام می گرددکه تاریخ مصاحبه نیز متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید


خبر ۷ شهریور ماه ۹۷ اعلام لیست تکمیلی پذیرفته شدگان یک ونیم برابر ظرفیت رشته شغلی خدمتگزار بیمارستان آیت اله خوانساری (ره)

(با توجه به عدم تکمیل نیروهای مورد نیاز در مرحله بررسی مدارک ) اعلام می گردد.

به استحضار می رساند کلیه افرادی که جهت تکمیل مدارک تاکنون به شرکت لتیان صنعت مراجعه ننموده اند، حداکتر تا پایان وقت ادرای ۱۰/۶/۹۷ فرصت دارند به شرکت مذکور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   اراک میدان انقلاب کوی جام جم (مسکن سردشت قدیم ) ارغوان ۱۷ واحد اول سمت راسست کد پستی ۳۸۱۵۶۴۶۴۹۵ شرکت لتیان صنعت

ضمنا اعلام می داد عدم مراجعه جهت تحویل مدارک در موعد مقرربه منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد.

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساند که لیست اعلام شده به میزان یک و نیم برابر ظرفیت است و صرفا جهت بررسی اولیه مدارک افراد می باشد. مطابق با آگهی منتشر شده مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی به عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام خواهد گردید.

برای مشاهده لیست تکمیلی پذیرفته شدگان

دریافت فایل راهنما


خبر ۲۷ مرداد ماه ۹۷ اعلام پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت رشته شغلی خدمتگزار بیمارستان آیت اله خوانساری (ره)

به استحضار می رساند لیست اعلام شده به میزان یک و نیم برابر ظرفیت است و صرفا جهت بررسی اولیه مدارک افراد می باشد. مطابق با آگهی منتشر شده مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی به عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام خواهد گردید.

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساند جهت تحویل مدارک مورد اشاره در فایل راهنما می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۸/۰۵/۹۷  به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
اراک میدان انقلاب کوی جام جم (مسکن سردشت قدیم ) ارغوان ۱۷- واحد اول سمت راست کد پستی ۳۸۱۵۶۴۶۴۹۵ شرکت لتیان صنعت- شماره تماس۳۲۷۸۹۱۵۵

ضمنا لیست سهمیه ایثارگران متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین اعلام می داد عدم مراجعه جهت تحویل مدارک در موعد مقرربه منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد.

دانلود فایل مدارک مورد نیاز


خبر ۲۷ مرداد ماه ۹۷ -اعلام یک و نیم برابر ظرفیت رشته شغلی خدمتگزار بیمارستان ولیعصر(عج)

اعلام یک و نیم برابر ظرفیت رشته شغلی خدمتگزار بیمارستان ولیعصر(عج)برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید

دریافت کارت آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اراک


خبر ۹ بهمن ۹۷: دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شرکتی ویژه رشته‌های شغلی مراقب سلامت (زن/ مرد / ماما)، کارشناس تغذیه، پذیرش، پرستار و دستیار دندانپزشک

اطلاعیه در خصوص زمان و مکان برگزاری آزمون شرکتی ویژه رشته‌های شغلی مراقب سلامت (زن/ مرد / ماما)، کارشناس تغذیه، پذیرش، پرستار و دستیار دندانپزشک

به اطلاع کلیه داوطلبین آزمون شرکتی ویژه رشته های شغلی  مراقب سلامت (زن/ مرد / ماما) ، کارشناس تغذیه، پذیرش، پرستار ، ودستیار دندانپزشک می رساند آزمون روز جمعه مورخ ۱۲/۱۱/۹۷ راس ساعت ۱۰ صبح واقع در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واقع در میدان بسیج (سردشت) جنب مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) برگزار می گردد.

 داوطلبین جهت دریافت کارت می بایست  ازساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۹/۱۱/۹۷ لغایت ساعت ۸ شب روز پنج شنبه ۱۱/۱۱/۹۷ به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند.

 جهت دریافت کارت کلیک کنید:

https://www. arakmu.ac.ir

http://tavankhahan-arak74.blogfa.com/

توجه: درصورت فراموش کردن کدرهگیری با شماره ۰۹۱۸۳۶۰۳۹۲۹ آقای قنبری تماس حاصل فرمایید.برای مشاهده اطلاعات تماس کلیک کنید